• [ Strona główna ] • [ Cofnij ] • [ Drukuj artykuł ] • [ Osób on-line: 1 ]


skanowanie0001_resize.jpg

0001a_resize.jpg

0001_resize.jpg

Scan_resize.jpg
HP0001_resize.jpg
HP0001_resize.jpg

HP00044_resize.jpg

Wybor_oferty_resize.jpg

Przetarg  z dnia 30-07-2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 275862-2012 z dnia 2012-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stargard Szczeciński
Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury obejmuje następujący zakres: 1.przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji sali wielofunkcyjnej kinowo koncertowej zakres robót obejmuje również wykonanie...
Termin składania ofert: 2012-08-21

Stargard Szczeciński: Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury
Numer ogłoszenia: 434860 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275862 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 578 32 31, 578 40 73, faks 0-91 578 32 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury obejmuje następujący zakres: 1.przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji sali wielofunkcyjnej kinowo koncertowej zakres robót obejmuje również wykonanie zaplecza technicznego oraz zaplecza socjalnego z węzłem sanitarnym dla artystów, 2. zakup i montaż wyposażenia kinotechnicznego, nagłośnienia, elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego itp., wyposażenie musi być w pełni kompatybilne z wyposażeniem posiadanym przez zamawiającego (patrz załącznik nr 6). 3. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 30.20.00.00-1, 31.50.00.00-1, 32.34.00.00-8, 32.34.20.00-2, 32.34.30.00-9, 38.60.00.00-1, 38.65.20.00-0, 38.65.34.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. z o.o., ul. Gdyńska 28a, 73-110 Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1698763,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1647894,56
  • Oferta z najniższą ceną: 1647894,56 / Oferta z najwyższą ceną: 1647894,56
  • Waluta: PLN.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - rozstrzygnięcie przetargu

roztrzygniecie_przetargu.jpg

 Ogłoszenie o przetargu 30.07.2012

Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Wynik przetargu 14.06.2012

wynik_przetargu_0003.jpg

Ogłoszenie o przetargu

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(UWAGA: zmiana terminu)

SWIZ

Pytania do SWIZ - Odpowiedzi na pytania 1-6 (nieaktualne 2,3,4)

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie 2,3, 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 7-11 do SIWZ

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie „PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

DLA OBIEKTU AMFITEATRU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM”

19 listopada 2010

wynikzapytanieprojekt.jpg

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania modernizacja piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury 

16 sierpnia 2010

IMG2.jpg

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu na usługę leasingu

26 listopad 2008

33.jpg

Drugie ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu na usługę leasingu

10 grudnia 2008

22.jpg

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę projektora kinowego

10 grudnia 2008

PRZETARG.jpg

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę projektora kinowego

23 grudnia 2009

wynik_przetargu1.jpg